Barneforsikring

Barna er noko av det mest dyrebare vi har. Ei barne- og ungdomsforsikring sikrar dei økonomisk dersom noko uventa skulle skje.
  • Kombinert sjukdoms- og ulykkesforsikring
  • Dekkjer behandlingsutgifter ved alvorleg sjukdom
  • Forsikringa kostar berre 182 kr per månad
Kontakt meg om Barneforsikring

Dette blir dekt av forsikringa

Barneforsikring gir utbetalingar ved:

Medisinsk invaliditet som skuldast sjukdom eller ulukke

Tilpassing av bustad og tilskot til tekniske hjelpemiddel

Dagpengar i samanheng med opphald på sjukehus eller liknande

Utvalde alvorlege sjukdomar

   √   

Behov for langvarig pleie/omsorg

Dødsfall

Arbeidsuførleik

 

Behandlingsutgifter