Koronapandemien

Kva dekkjer reiseforsikringa?

Har du helårs reiseforsikring?

Oppdatert informasjon om hva reiseforsikringen dekker ift. koronasituasjonen

Fra og med 5. juli opphever Utenriksdepartementet reiserådet for EØS/Schengen, Storbritannia, samt for de landene på EUs tredjelandsliste som FHI anser som trygge. Dette betyr at fra denne dato, og i disse landene, vil reiseforsikringen gjelde som normalt for alle, også for de som enda ikke er vaksinert.

Utenlandsreiser
Eika Forsikring følger fortsatt Utenriksdepartementets reiseråd, som fraråder reiser som ikke er strengt nødvendige, til alle andre land omfattet av reiseråd, frem til 5. juli. Velger du å reise likevel, vil den helårlige reiseforsikringen din gjelde som normalt, men ikke for koronarelaterte hendelser i områder der det foreligger reiseråd, selv om du er vaksinert. Oversikt over land som FHI fortsatt har merket gule eller røde, finnes på deres hjemmesider.

Reiser du til et land etter at reiserådet er opphevet, vil også skader som har sammenheng med koronasituasjonen være omfattet. Vær allikevel oppmerksom på at forsikringen ikke omfatter fremskyndet hjemreise eller tapte feriedager dersom ferien må avbrytes som følge av endringer i smittesituasjonen, eller det kommer nye reiseråd slik at landet du befinner deg i går fra gult til rødt.

Avbestilling av utenlandsreiser
Vi dekker avbestilling dersom det ved utreisetidspunktet foreligger et reiseråd fra Utenriksdepartementet (dvs. at destinasjonen er blitt rød), forutsatt at reisen ble bestilt da landet var grønt/gult.

Avbestilling av innenlandsreiser
Vår helårs reiseforsikring omfatter avbestilling dersom du skulle bli akutt syk. Forsikringen er også utvidet slik at den nå også omfatter avbestilling av fritidsreiser dersom du ikke får reist fordi du sitter i pålagt smittekarantene. Utvidelsen gjelder med avreise fra og med 31. januar 2021, til og med 31. august 2021.

Forutsetningene for utvidet dekning:

 • Utlegget er ikke refunderbart av reisearrangør.
 • Du er syk eller har symptomer som er forenelig med koronasykdom og skal i karantene iht. retningslinjene til FHI.
 • Du eller noen i medforsikret familie blir pålagt karantene av smittesporingsteam eller offentlige helsemyndigheter.
 • Når din eneste medreisende blir pålagt slik karantene.
 • Dette må kunne dokumenteres.

Utvidet dekning for avbestilling gjelder ikke ved: 

 • Frykt for smitte.
 • Innreisekarantene etter utenlandsopphold.
 • Utlegg som er refunderbart av reisearrangør.

Har du reiseforsikring gjennom kredittkortet ditt?

Dette bør du vite om kredittkortforsikringa viss du planlegg ein ny utenlandstur

Smittesituasjonen i Europa og verda gjer at ein bør unngå å reise. Det som gjer situasjonen uviss akkurat no er blant anna at land og regionar raskt kan gå frå gult til raudt. Vi anbefaler derfor at ein framleis har litt is i magen når det gjeld bestilling av reise.

For å kunne avbestille ei reise utan at du eller nokre i reisefølgjet er sjuk, treng du ei ordinær heilårs reiseforsikring. Kansellering grunna Covid-19 vil ikkje vere dekte av kredittkortforsikringa, men av den heilårlege reiseforsikringa.

Spesielle reglar som gjeld for kredittkortet
Alle kredittkorta våre blir leverte i samarbeid med Mastercard og følgjande gjeld ved reklamasjon under naturkatastrofar, regionale tragediar eller globale hendingar (informasjonen er under løpende oppdatering): 

 • Du kan reklamere på varer eller tenester du har kjøpt med kortet som ikkje er levert til avtalt dato. Det vil seie, at du kan reklamere blant anna på reiser som er kansellert dersom reiseselskapet ikkje innvilgar refusjon. Det same gjeld for billettar til ulike arrangement dersom arrangøren ikkje refunderer billettkostnadene.

Flyreise jfr. forbrukarrådet si nettside
Dersom ei flyreise blir innstilt eller kansellert, har du valet mellom refusjon av billettkostnaden for den delen av reisa du ikkje får nytta, eller ny reise på eit seinare tidspunkt. Dette gjeld uansett årsak til at flyet blir innstilt. Flyselskapet kan ikkje sjå bort frå desse rettane. Du har også krav på forseinkingsrente rekna 7 dagar frå du kravde refusjon til kravet blir betalt. Forseinkingsrente må du krevje særskild.

Førebels gjeld følgjande i samanheng med koronautbrotet (informasjonen blir kontinuerleg oppdatert)

 • Ved legeordinert karantene eller sjukdom dekkes avbestilling av reise, dersom karantenetida/sjukdom hindrar avreise.
 • Avbestilling som følgje av UD sine reiseråd blir ikkje dekt av denne forsikringa. 

Vi anbefaler deg å ta ein titt på forsikringsvilkåra våre og gjere deg kjend med dei ulike dekningane. Lurer du på kva forskjellen er mellom dei ulike reiseforsikringane? Ta ein titt på dekningssamanlikninga vår.

Treng du å melde skade, kan du enkelt levere skademelding på nett.

Spørsmål og svar om din reiseforsikring via kredittkortet