Dødsfallforsikring

Har du tenkt på korleis livet kan bli dersom ein av forsørgjarane i familien døyr? Snakk med oss om dødsfallforsikring så finn vi ei løysing som gir tryggleik for familien.
  • Utbetales skattefritt som eit eingongsbeløp
  • Gir økonomisk handlefridom til dei attlevande
  • Sikre dine nærmaste økonomisk ved eit dødsfall
Kontakt meg om dødsfallforsikring

Om forsikringa

Denne forsikringa passar alle som har gjeld og/eller forsørgjaransvar.

  • Kan kjøpast av personar mellom 18 og 70 år. Forsikringa varar til forsikringstakar er 80 år.
  • Du fastset fritt kven som skal få utbetalt forsikringssummen ved død.
  • Utbetalinga er skattefri, og kan disponerast etter eige ønske.

Dødsfallforsikring reduserer økonomiske bekymringer for etterlatte.