Før du byrjar

Kva kan du reklamere på?

- Du kan reklamere på transaksjonar frå fysiske forretningar, minibankar eller nettbutikkar.

- Årsaka til reklamasjonen kan til.dømes vere at ei vare du har bestilt ikkje er levert, at vara ikkje er som skildra eller at nokon har misbrukt kortet ditt.

- Du kan berre reklamere på transaksjonar knytt til eitt kort om gongen. Om du ynskjer å reklamere på transaksjonar knytt til fleire kort må du levere ein reklamasjon for kvart kortnummer.

Lag reklamasjonen din her

Vilkår, tidsfristar og personvern