Ingen likar at aksjefonda deira fell i verdi. Difor er det viktig å minna seg sjølv på at svingingar ofte blir omtala som den beste vennen din, då nettopp dette er årsaka til at du over tid, mest sannsynleg oppnår ei høgare forventa avkasting enn til dømes bankrenta. Generelt kan ein seia at det er lurt å kjøpa når noko er billeg og selja når det er dyrt. Dette gjeld òg i aksjemarknaden. Utfordringa er at det er vanskeleg å tima marknaden ved å kjøpa og selja på rette tidspunkt.

Historia viser likevel at aksjemarknaden som regel vil styrkje seg etter ei økonomisk krise. Ved å halda fram sparinga i fond i nedgangstider, vil du òg få med deg den verdistiginga som antakeleg vil koma når marknaden snur.

Vi foreslår at du stiller deg sjølv eit par spørsmål viss du ønsker å avslutta din spareavtale:

  • Har din økonomiske situasjon endra seg?
  • Kva var målet og årsaka til at du starta med ein spareavtale?

Figuren viser korleis eit innskot i år 2000 utvikla seg i verdi viss du sparte pengane på ein bankkonto eller i aksjemarknaden. Trass i finanskrisa i 2008 og Koronakrisa vi er i no, viser figuren at ein kan forventa ei høgare avkasting på sparepengane sine ved å ha dei i aksjefond enn i ein bankkonto.

Råda våre til deg som har spareavtale:

  • Viss den økonomiske situasjonen din har endra seg som følgje av Koronakrisa forstår vi at det kan vera vanskeleg å prioritera fondssparing. Har du høve til å justera det faste sparebeløpet litt ned, og på denne måten halda fram med din månadlege spareavtale? På denne måten vil du framleis vera i aksjemarknaden når stiginga kjem.
  • Om den økonomiske situasjonen din ikkje har endra seg og du har høve til å halda fram med spareavtala di, bør du halda deg til den langsiktige spareplanen du har satt deg.
  • Viss du er så heldig å ha litt ekstra å rutta med, kan det vera ein god idé å auka din månadlege sparing. Å halda fram med spareavtala di, og faktisk spara meir, er sannsynlegvis lurt å gjera i ein periode med økonomisk uvisse. Hugs då, som tidlegare, å tenkja langsiktig og at du toler ein eventuell ny nedgang i marknaden.
- Å halda fram med spareavtala di, og faktisk spara meir, er sannsynlegvis lurt å gjera i ein periode med økonomisk uvisse.  
Vi er ved di side og hjelper deg gjennom krisa. Ønskjer du fleire råd og tips om fondssparing?  Ta gjerne ein titt på våre nettsider.

 
Historisk avkasting er ingen garanti for framtidig avkasting. Framtidig avkasting vil m.a. avhenga av marknadsutviklinga, forvalters dugleik, risikoen til verdipapirfondet, og dessutan kostnader ved teikning, forvaltning og innløsning. Avkastinga kan bli negativ som følgje av kurs