1. Einkvar skiløpar må forhalde seg slik at ein ikkje skader seg sjølv eller andre.
2. Alle må avpasse fart og køyremåte etter ferdighet, terreng, føreforhold og trafikk i bakken.
3. Det er forbode å køyre rett utfor unnateke under organisert trening.
4. Den som kjem bakfra, har ansvar for å unngå kollisjon.
5. Den som køyrer inn i eller kryssar ein bakke, må sjå at dette skjer utan fare. Det same gjeld etter stans.
6. Stopp ikkje på tronge eller uoversiktlege stader.
7. Ein skiløpar på veg oppover må berre nytte ytterkanten av bakken.
8. Skistopparar/fangremmer er påbodne. Kontroller at bindinga er riktig innstilt.
9. Følg skilting, merking og anvisningar.
10. Ved skadar har einkvar plikt til å hjelpe. Vitne og medverkande plikter å oppgi personalia.